Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, 42 Maslak, Kolektif House, No:6/3, Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Enterkon (Şirket “Enterkon Enternasyonal Organizasyon Müşavirlik Tic. A.Ş.”) olarak, çalışan, çalışan adayı ve müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; Enterkon’un müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, iletişime dayalı idari operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, müşteri/tedarikçi/iş ortağı (kurum/kuruluş/yetkili veya çalışan) ilişkilerinin kurulması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme, pazarlama ve planlama faaliyetlerinin ilerletilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ofis, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisi olmayan üçüncü şahıslar tarafından erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacı ile gereken teknik güvenlik ve altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli bilgi güvenliği tedbirleri altında işlenerek yasal saklama süresince veya böyle bir süre konulmamışsa işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sonunda kişisel verileriniz silinme, yok edilme veya anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı:

Enterkon yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına veri aktarımı yapabilir. Ayrıca kişisel verileriniz, kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi ya da idari bir makamın talepte bulunması halinde, talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilir. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzenlenmesini talep etme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilerden yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kanuna aykırı işlenmesi sonucu zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK gereğince, yazılı olarak Enterkon’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirket’in yukarıda belirtilen kayıtlı adresine kimlik teyidinin yapılması sağlanmak suretiyle bizzat başvuru yaparak veya Şirket’in enterkon@enterkon.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresi üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak gönderebilirsiniz.